Talent Pressure Cooker @ Bio Art Labaratories

At the end of July I was informed that I have been selected to participate in the prestigious international Talent Pressure Cooker program of Bio Art Laboratories in Eindhoven. During a research period of 10 weeks, I will look for opportunities to find a bio-based and biodegradable alternative for the current acrylic paint for the creative sector. The focus here is on renewable natural material and organic polymers. The ultimate goal is to contribute to the transition to a sustainable art sector, where material use fits in with a circular vision.

During the Dutch Design Week 2018 in Eindhoven from 20 to 28 October, the research result (and hopefully a prototype product) will be presented to visitors and businesses. In order to be able to meet the high travel, accommodation and presentation costs that come with this research period, I seek financial support by means of a crowdfunding campaign.

As an artist, I have been researching sustainability in art for several years, and during the last 3 years I have specialized in research into natural inorganic and organic pigments. The relationship between people & nature and sustainability are recurring themes in my work. Pioneering, researching, changing mindset, groundbreaking work with natural material is what I occupy myself with as an artist. What other possibilities does material have? I look for this boundary and try to break it. These knowledge and possibilities are then used to deal with materials and raw materials in a different way, thus shifting the boundaries of possibilities and creating a foundation for sustainable development in the world of color. A world without borders, which strives for a synergy between art, nature and science. I believe in an open way of researching and working, which means that I share my knowledge and expertise as a teacher in educational projects related to my art, sustainability and circular thinking / working.

For me, form and content must reinforce each other and not contradict them. That is why my work is more and more about research into the work process, the search for other, sustainable materials and cradle-to-cradle thinking and working methods. This has meant that my artworks are now ready to be fully reused in the cycle of nature, if necessary or desirable … but they can also be preserved for centuries. I use the Tempera technique, a completely natural but intensive way of working. In order to make a sector-wide sustainable turnaround, it is necessary to expand / translate my research into a ready-to-produce and large-scale product, to the most commonly used paint, being acrylic paint.

Sustainability, climate change, it will be defining topics for my generation and the generations that follow. I believe that these topics should not always be approached from a doom or horror scenario. I believe that real, meaningful change comes from positivity. With my art I try to create awareness, to rediscover people’s connection with nature, to create astonishment for the wonder of everything that surrounds us and to stimulate the urge to take care of this nature.

I hope I can count on your support!

Talent Pressure Cooker @ Bio Art Labaratories

Eind juli heb ik te horen gekregen dat ik geselecteerd ben om deel te nemen aan het prestigieuze internationale Talent Pressure Cooker programma van Bio Art Laboratories in Eindhoven. Gedurende een onderzoeksperiode van 10 weken zal ik onder begeleiding van wetenschappers op zoek gaan naar de mogelijkheden om een bio-based en biologisch afbreekbaar alternatief te vinden voor de huidige acrylverf voor de creatieve sector. De focus ligt hierbij op hernieuwbaar natuurlijk materiaal en organische polymeren. Het uiteindelijke doel is een bijdrage te kunnen leveren aan de transitie naar een duurzame kunstsector, waarbij materiaalgebruik past in een circulaire visie.

Eind juli heb ik te horen gekregen dat ik geselecteerd ben om deel te nemen aan het prestigieuze internationale Talent Pressure Cooker programma van Bio Art Laboratories in Eindhoven. Gedurende een onderzoeksperiode van 10 weken zal ik onder begeleiding van wetenschappers op zoek gaan naar de mogelijkheden om een bio-based en biologisch afbreekbaar alternatief te vinden voor de huidige acrylverf voor de creatieve sector. De focus ligt hierbij op hernieuwbaar natuurlijk materiaal en organische polymeren. Het uiteindelijke doel is een bijdrage te kunnen leveren aan de transitie naar een duurzame kunstsector, waarbij materiaalgebruik past in een circulaire visie.

Tijdens de Dutch Design Week 2018 in Eindhoven 20 – 28 oktober, zal het onderzoeksresultaat (en hopelijk een prototype product) gepresenteerd worden aan bezoekers en bedrijfsleven. Om de hoge reis-, verblijfskosten en presentatiekosten die deze onderzoeksperiode met zich meebrengen te kunnen opbrengen zoek ik financiële ondersteuning door middel van een crowdfunding campagne.

Als kunstenaar doe ik al enkele jaren onderzoek naar duurzaamheid in de kunst, en de laatste 3 jaar heb ik mij gespecialiseerd in onderzoek naar natuurlijke anorganische en organische pigmenten. De relatie tussen mens & natuur en duurzaamheid zijn terugkerende thema’s in mijn werk. Pionieren, onderzoeken, veranderen van mindset, grensverleggend werken met natuurlijk materiaal is waar ik mij als kunstenaar mee bezig houdt. Welke andere mogelijkheden heeft materiaal? Deze grens zoek ik op en probeer ik te doorbreken. Deze kennis en mogelijkheden worden vervolgens gebruikt om op een andere manier met materialen en grondstoffen om te gaan, en zo de grenzen van mogelijkheden te verleggen en een fundament te creëren voor duurzame ontwikkeling in de wereld van kleur. Een wereld zonder grenzen, die een synergie tussen kunst, natuur en wetenschap nastreeft. Ik geloof in een open manier van onderzoeken en werken, hetgeen betekent dat ik mijn kennis en kunde als docent deel in educatieve projecten gerelateerd aan mijn kunst, duurzaamheid en circulair denken/werken.

Voor mij moeten vorm en inhoud elkaar versterken en niet tegenspreken. Daarom gaat mijn werk meer en meer over onderzoek naar het werkproces, de zoektocht naar andere, duurzame materialen en cradle-to-cradle denk- en werkwijze. Dit heeft er toe geleid dat mijn kunstwerken nu zover zijn dat ze, mocht dat nodig of wenselijk zijn, weer volledig kunnen worden opgenomen in de kringloop van de natuur…echter ze kunnen ook voor eeuwen geconserveerd worden. Ik gebruik de Tempera techniek, een volledig natuurlijke maar intensieve manier van werken. Om een sector-brede duurzame omslag te kunnen maken is het noodzakelijk om mijn onderzoek uit te breiden/te vertalen naar een kant en klaar en op grote schaal te produceren product, naar de meest gebruikte verf, zijnde acrylverf.

Duurzaamheid, klimaatverandering, het zullen bepalende onderwerpen zijn voor mijn generatie en de generaties die volgen. Ik geloof dat deze onderwerpen niet altijd benaderd moeten worden vanuit een doembeeld of horrorscenario. Ik geloof dat echte, betekenisvolle verandering voortkomt uit positiviteit. Met mijn kunst probeer ik bewustwording te creëren, mensen verbondenheid met de natuur te laten herontdekken,verwondering op te wekken voor het wonderlijke van alles wat ons omringt en hiermee de drang te stimuleren om deze natuur te verzorgen.

Ik hoop dat ik kan rekenen op jullie steun!